Sabro Rideklub, SABR - Privatlivspolitik

I henhold til EU's persondataforordning GDPR (general Data Protection Regulation)  Opdateret 1. april 2023

DATAANSVAR

Sabro Rideklub behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige - Sabro Rideklub er som klub/forening dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

    Kontaktperson: Klubbens forretningsudvalg
    Adresse: Grønvej 110, 8471 Sabro
    CVR: 73 30 41 13
    Mail: info@sabrorideklub.dk
    Website: www.sabrorideklub.dk

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER - Sabro Rideklub behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: Ingen

Oplysninger om undervisere, øvrige ansatte og bestyrelsesmedlemmer: Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: CPR-nummer. Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra - Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:


SABRO RIDEKLUB’S FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:    

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

     Formål med behandling af oplysninger på ansatte samt bestyrelsesmedlemmer:

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:


SAMTYKKE

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger - I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer. Der sker videregivelse af oplysninger om undervisere, øvrige ansatte og bestyrelsesmedlemmer i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.


OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Sabro Rideklub har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som bestyrelsesmedlem eller som lønnet ansat i foreningen:

Medlemmer: 

Bestyrelsesmedlemmer:


DINE RETTIGHEDER

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken - Sabro Rideklub forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Vores sponsorer